Информация

Публічний договір

про надання послуг з доступу до мережі Інтернет

смт. Савинці

Балаклійського району

Харківської області

ФОП Шаронов Олександр Юрійович (надалі – «Оператор»), зареєстрований як фізична особа-підприємець, про що містяться відомості в ЄДР: номер запису 2 447 000 0000 002775, дата запису 06.02.2008 р., (Свідоцтво про державну реєстрацію Серія ВОЗ № 673837 від 06.02.2008 р., Ліцензія НКРЗІ Серія АД № 032911 від 19.07.2012 р., Ліцензія НКРЗІ Серія АЕ № 183693 від 06.12.2012 р.), який включений до реєстру НКРЗІ за № 2684, рішення № 341від 12.07.2012, з одного боку та ________________________________________________________________________________ (надалі – «Абонент») з іншого боку, що далі за текстом разом іменуються «Сторони», а кожна окремо - «Сторона», уклали цей договір (надалі – «Договір») про наведене нижче.

1. Предмет Договору

1.1. Всі терміни та поняття в цьому Договорі вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про телекомунікації", Правилах надання та отримання телекомунікаційних послуг, в Цивільному кодексі України, Господарському кодексі України та інших нормативно-правових актах.

1.2. Оператор надає Абоненту послуги з доступу до мережі Інтернет (надалі – «Послуги»), а Абонент отримує та зобов’язується своєчасно їх оплачувати відповідно до умов цього Договору та чинного законодавства.

1.3. Послуги надаються за умови наявності технічної можливості у Сторін для їх надання або отримання (місце надання Послуг знаходиться в зоні покриття телекомунікаційною мережі Оператора(надалі – «Мережа»), Абонент має відповідно налаштоване устаткування, яке має можливість підключення до мережі Інтернет, тощо).

2. Права та обов`язки Оператора

2.1. Оператор зобов`язаний:

2.1.1. Підключити обладнання Абонента до Мережі і забезпечувати безперебійне та якісне надання Послуг протягом всього терміну користування Послугами Абонентом за виключенням часу проведення необхідних технічних робіт, про що Оператор інформує на сайті http://savinci.com.ua

2.1.2. Вести достовірний облік Послуг, що надаються Абонентові.

2.1.3. Відновити надання Послуг у разі збою в роботі обладнання Оператора та/або пошкодження Мережі протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання повідомлення Абонента про відсутність Послуг. У разі виконання капітальних, профілактичних чи інших робіт вказаний строк може бути продовжено до 10 (десяти) робочих днів.

2.1.4. Обов’язки Оператора не зазначені в п. 2.1 Договору, визначені п. 39 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та ст. 39 Закону України «Про телекомунікації».

2.2. Оператор має право:

2.2.1. Встановлювати тарифи на Послуги, що ним надаються, форму та порядок їх оплати самостійно в порядку, передбаченому законодавством.

2.2.2. Змінювати тарифи на Послуги, попередивши Абонента про такі зміни шляхом розміщення повідомлення на сайті Оператора, електронною поштою, СМС-повідомленнями в порядку, встановленому законодавством України.

2.2.3. Припинити надання Послуг з моменту виникнення нульового або від’ємного балансу на Особовому рахунку Абонента шляхом відключення або блокування кінцевого обладнання Абонента.

2.2.4. В односторонньому порядку припинити дію Договору в разі порушення Абонентом чинного законодавства та положень цього Договору.

2.2.5. Відключити від Мережі кінцеве обладнання Абонента, якщо воно заражене шкідливим програмним забезпеченням (віруси, тощо), що може спричинити сканування Мережі та різні види атак або невірне функціонування програмного забезпечення та обладнання.

2.2.6. З метою виконання своїх зобов’язань за Договором залучити до проведення необхідних робіт третіх осіб. У разі залучення третіх осіб Оператор залишається відповідальним за всіма пунктами Договору.

2.2.7. Права Оператора, не зазначені в п. 2.2 Договору, визначені п. 38 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та ст. 38 Закону України «Про телекомунікації».

3. Права та обов’язки Абонента

3.1. Абонент має право:

3.1.1. Не сплачувати абонентну плату за час пошкодження Мережі та технічних засобів Оператора, що призвело до тимчасового припинення надання Послуг, у разі порушення Оператором граничних строків усунення пошкодження, якщо таке пошкодження виникло не з вини Абонента, з дати реєстрації Оператором відповідної заяви (усної чи письмової).

3.1.2. Тимчасово призупинити або припинити надання Послуг у порядку, встановленому цим Договором.

3.1.3. У разі незгоди з новими тарифами Оператора Абонент має право відмовитись від Послуг та розірвати цей Договір, попередивши про це Оператора до введення в дію таких змін.

3.1.4. На безоплатне вилучення (повністю або частково) за письмовою заявою Абонента відомостей про нього з електронних баз даних інформаційно-довідкових служб Оператора.

3.1.5. Права Абонента, не зазначені в п. 3.1 Договору, визначені п. 35 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та ст. 32 Закону України «Про телекомунікації».

3.2. Абонент зобов’язаний:

3.2.1. Не допускати використання свого обладнання для вчинення протиправних дій або дій, що загрожують інтересам національної безпеки, оборони та охорони правопорядку.

3.2.2. Не допускати дій, що можуть перешкоджати безпечній експлуатації телекомунікаційних мереж, підтримці цілісності та взаємодії таких мереж, захисту їх інформаційної безпеки, ускладнювати чи унеможливлювати надання Послуг іншим споживачам.

3.2.3. Виконувати умови Договору, в тому числі своєчасно оплачувати Послуги.

3.2.4. Надавати Операторові достовірну інформацію, необхідну для укладення Договору.

3.2.5. Самостійно отримувати необхідні дозволи у власників приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки, де здійснюється підключення кінцевого обладнання Абонента до Мережі, на таке підключення та отримання Послуг.

3.2.6. Утримувати абонентську лінію зв`язку в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки і кінцеве обладнання у справному стані.

3.2.7. Не виконувати модернізацію та/чи програмування обладнання, а також не допускати самовільне підключення кінцевого обладнання до Мережі, що може будь-яким чином вплинути на тарифікацію Послуг чи функціонування мережевого обладнання Оператора чи інших Абонентів.

3.2.8. Не проводити самовільне (несанкціоноване) проникнення до будь-яких програм, баз даних та інших складових програмних елементів Мережі, комп’ютерних систем та/або програм чи інтернет-ресурсів будь-яких інших осіб. Не робити спроби отримання несанкціонованого доступу до будь-яких комп'ютерів в Мережі, рахунків інших Абонентів, тощо.

3.2.9. Не порушувати правила використання будь-яких ресурсів мережі Інтернет, встановлених власниками цих ресурсів. Якщо Абонент не згоден з правилами використання будь-якого ресурсу, він повинен негайно відмовитися від його використання.

3.2.10. Виконувати інші обов'язки відповідно до законодавства.

3.2.11. Не використовувати надані Оператором Послуги для надання Послуг третім особам.

3.2.12. Абонент надає згоду на розміщення інформації про його прізвище, ім’я та по батькові, місце реєстрації (місце проживання) та номер(и) телефону(ів) у призначених для оприлюднення базах даних інформаційно-довідкової служби Оператора: ________________________________________. (так/ні, підпис Абонента)

3.2.13. Обов’язки Абонента, не зазначені в п. 3.2 Договору, визначені п. 36 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг та ст. 33 Закону України «Про телекомунікації».

4. Вартість послуг та порядок розрахунків

4.1. Оплата за Послуги здійснюється в національній валюті України шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Оператора. Дата фактичного надходженні коштів на рахунок Оператора являється датою поповнення особового рахунку Абонента. Документи про оплату Послуг мають зберігатися Абонентом протягом 1 року.

4.2. Абонент здійснює оплату Послуг у вигляді передоплати, яка повинна бути зарахована на поточний рахунок Оператора не пізніше ніж за 3 (три) робочі дні до початку розрахункового періоду. В момент надходження коштів на поточний рахунок Оператора Особовий рахунок Абонента поповнюється на суму такого надходження. Сума сплачених коштів повинна бути не меншою за суму вартості Послуг за повний розрахунковий період.

4.3. Розрахунковий період становить календарний місяць, починається в 00 годин 00 хвилин першого числа календарного місяця та закінчується о 24 годині 00 хвилин останнього числа календарного місяця.

4.4. Надання Послуг з моменту виникнення нульового або від’ємного балансу на Особовому рахунку Абонента припиняється Оператором шляхом відключення або блокування кінцевого обладнання Абонента.

4.5. При припиненні Оператором надання Послуг у випадку, передбаченому п. 4.4 цього Договору, Абонент не звільняється від оплати Послуг в повному обсязі за повний розрахунковий період, в якому відбулося припинення надання Послуг.

4.6. Відновлення надання Послуг у випадку, зазначеному в п. 4.4 Договору, здійснюється Оператором протягом 2 (двох) робочих днів з моменту належного поповнення Особового рахунку Абонента згідно із вимогами п. 4.2 Договору.

4.7. Швидкість всередині Мережі становить від 256 Кбіт/сек до 100 Мбіт/сек, швидкість доступу до мережі Інтернет становить від 256 Кбіт/сек до 100 Мбіт/сек. Вартість Послуг за розрахунковий період становить 200 (двісті) грн., 00 коп. Оператор не є платником ПДВ.

4.8. Розрахунки за Послуги за цим Договором здійснюються Оператором в перший день розрахункового періоду шляхом списання коштів з Особового рахунку Абонента у розмірі згідно з п. 4.7 Договору.

4.9. Нарахування плати за користування Послугами здійснюється з дня їх підключення. За час, протягом якого Послуги не надавалися з вини Абонента, абонентна плата нараховується Абоненту в повному обсязі.

5. Особливі умови

5.1. Надання Послуг Абоненту може бути призупинено за вимогою Абонента (усною або письмовою) на строк не менше одного та не більше двох розрахункових періодів впродовж календарного року. Призупинення надання Послуг буде здійснено з початку розрахункового періоду, наступного за тим, в якому Оператором було отримано відповідну вимогу. Абонентна плата за цей період не нараховується.

5.2. Оператор припиняє надання Послуг Абоненту без попереднього попередження по закінченню двох календарних місяців з моменту досягнення нульового балансу Особового рахунку Абонента.

5.3. Після закінчення розрахункового періоду за умови відсутності письмових претензій від Абонента та/або надходження на поточний рахунок Оператора коштів передоплати Послуг на наступний розрахунковий період, Послуги за розрахунковий період вважаються наданими Оператором та отриманими Абонентом.

5.4. Заяви та скарги Абонентів з питань надання Послуг приймаються за телефонами 050-255-49-25 або 097-910-94-71: в робочі дні (пн. - пт.) з 8.00 до 17.00, в суботу з 10.00 до 16.00, неділя – вихідний; СМС-повідомленнями та у форумі на сайті http://savinci.com.ua – цілодобово. Звернення розглядаються і вирішуються відповідно до законодавства.

5.5. Своїм підписом під цим Договором Абонент дає згоду Оператору на обробку своїх персональних даних, необхідних для укладення Договору, а також надання, отримання та здійснення розрахунків за Послуги. Ця згода чинна протягом дії Договору та протягом п’яти наступних років після припинення його дії. Знищення персональних даних є підставою для припинення дії Договору. В цьому випадку Договір припиняється з дати, зазначеної в повідомленні Оператора. Крім того, своїм підписом Абонент підтверджує, що він повідомлений (без додаткового письмового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», мету збору даних та про те, що його персональні дані передаються ФО-П Шаронову О.Ю. з метою надання, отримання та здійснення розрахунків за телекомунікаційні послуги. Абонент своїм підписом також погоджується з тим, що Оператор має право надавати доступ та передавати його персональні дані третім особам без будь-яких повідомлень Абонента, не змінюючи при цьому мети їх обробки. Зміст прав Абонента як суб’єкта персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» йому відомий і зрозумілий.

6. Відповідальність сторін та порядок вирішення спорів

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов Договору згідно з чинним законодавством України.

6.2. Оператор не несе відповідальності перед Абонентом за ненадання або неналежне надання Послуг у випадках:

6.2.1. Використання Абонентом кінцевого обладнання, яке не відповідає вимогам законодавства, є несумісним з Мережею, або порушення вимог інструкції виробника з використання кінцевого обладнання.

6.2.2. Несанкціонованого втручання в роботу Мережі, пошкодження абонентської проводки або Мережі, викрадення телекомунікаційного обладнання чи пошкодження зловмисниками лінійних та станційних споруд.

6.2.3. Затримки або перебоїв у роботі, які виникають з причин, що знаходяться поза сферою контролю Оператора.

6.2.4. Дії непереборної сили (землетрус, повінь, ураган тощо).

6.3. Оператор не несе відповідальності за зміст інформації, що передається Абонентом Мережею Оператора.

6.4. Оператор не несе відповідальності за збереження конфіденційної інформації, що знаходиться на обладнанні Абонента, та за працездатність самого обладнання.

6.5. Оператор не несе юридичної, матеріальної або іншої відповідальності за використання Абонентом платних послуг інших організацій, до яких він дістав доступ за допомогою отримання Послуг.

6.6. Оператор не несе відповідальності за протиправні дії, вчинені Абонентом з використанням Послуг.

6.7. Оператор несе відповідальність за утримання у справному стані Мережі поза межами приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки Абонента. Абонент несе відповідальність за утримання у справному стані абонентської лінії та кінцевого обладнання в межах приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки, де здійснене підключення Послуги.

6.8. Всі спори та протиріччя, які виникають під час виконання умов Договору, вирішуються Сторонами шляхом переговорів. Якщо в ході переговорів Сторони не дійшли згоди, такі суперечки підлягають розгляду в судовому порядку згідно з діючим законодавством України.

7. Форс-мажорні обставини

7.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання або неналежне виконання своїх зобов'язань за Договором у випадку виникнення обставин, що виникли поза їх волі й бажання, і які не можна було передбачити або уникнути, включаючи: укази або постанови органів державної влади, що обмежують діяльність Оператора з надання Послуг; громадські заворушення; епідемії, блокади, ембарго; землетруси, повені, урагани; відключення електроживлення, пожежі або інші стихійні лиха; оголошену або фактичну війну; навмисні або ненавмисні дії третіх осіб, що призвели до непрацездатності устаткування або неможливості якісного надання Послуг, тощо.

8. Строк дії договору та порядок його розірвання

8.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання та діє протягом 1 (одного) року.

8.2. Після настання дати припинення Договору, зазначеної у п. 8.1, строк дії Договору продовжується на кожен наступний календарний рік, якщо жодна із Сторін за 10 (десять) робочих днів до початку календарного року не повідомить письмово іншу Сторону про своє бажання припинити дію Договору.

8.3. Сторони зберігають за собою право розірвати Договір при невиконанні умов Договору будь-якою Стороною, повідомивши про це іншу Сторону письмово не пізніше ніж за 10 (десять) днів до закінчення розрахункового періоду. Датою розриву Договору вважається останній день місяця, в якому було надіслане таке повідомлення.

8.4. Сторони зберігають за собою право розірвання Договору за взаємною згодою.

8.5. Оператор має право запропонувати Абоненту підписати зміни до Договору та/або додаткові угоди до Договору для приведення його у відповідність до вимог чинного законодавства. У разі незгоди Абонента підписати запропоновані зміни або додаткові угоди Оператор має право розірвати Договір в односторонньому порядку.

8.6. Договір може бути розірвано будь-якою зі Сторін в односторонньому

порядку у випадках, передбачених цим розділом Договору та чинним законодавством України.

8.7. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Абонента у наступних випадках:

8.7.1. Незгоди зі зміною Оператором тарифу на Послуги. Дане право Абонент може реалізувати протягом 7 (семи) днів з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про таку зміну.

8.7.2. Відсутності потреби у подальшому користуванні Послугами, за умови, що кошти на Особовому рахунку Абонента відсутні.

8.7.3. У разі, якщо в результаті зміни умов, зазначених у п. 1.3, стало неможливим виконання Абонентом умов цього Договору.

Про бажання розірвати Договір (від’єднатися від Мережі та припинити користування Послугами) Абонент повинен повідомити Оператора письмово, з зазначенням причин розірвання. У письмовому повідомленні Абонент може вказати бажану дату розірвання Договору.

8.8. В односторонньому порядку Договір може бути розірваний з ініціативи Оператора у наступних випадках:

8.8.1. У разі, якщо Абонент протягом двох місяців з моменту припинення надання Послуг відповідно до умов п. 4.4 не поповнив свій Особовий рахунок. У такому випадку Оператор може не здійснювати окремого попередження Абонента про розірвання Договору. Договір вважатиметься розірваним, а кінцеве обладнання Абонента відключеним у перший день після спливу вказаного двохмісячного строку.

8.8.2. У разі, якщо Оператор виявить, що дані, які йому повідомив Абонент при підключенні до Мережі, є неправдивими, або якщо виявиться, що власники приватного житлового будинку, квартири, приміщення, присадибної ділянки, де здійснене підключення Послуг, не надавали своєї згоди на таке підключення. У такому випадку Оператор повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 7 (сім) днів до дати розірвання.

8.8.3. У разі порушення Абонентом обмежень у користуванні Послугами, що передбачені п. 3.2 Договору. При цьому Оператор повинен попередити Абонента про розірвання Договору щонайменше за 1 (один) день до розірвання. На свій розсуд Оператор може встановити у попередженні про розірвання Договору строк усунення порушень. У випадку неусунення Абонентом вчинюваних порушень, Договір вважатиметься розірваним у вказаний у попередженні термін.

8.8.4. У випадках, передбачених п. 8.5.

8.8.5. У разі, якщо в результаті зміни умов, зазначених у п. 1.3, стало неможливим виконання Оператором умов цього Договору.

8.9. Договір розривається та/чи припиняється Сторонами після проведення повного взаєморозрахунку між Сторонами. У випадку існування заборгованості Абонента перед Оператором, сума заборгованості повинна бути сплачена Абонентом або підлягає стягненню; у разі існування заборгованості Оператора перед Абонентом, сума такої заборгованості повертається Абоненту шляхом перерахування коштів на його поточний рахунок або в інший спосіб, зручний для обох Сторін.

8.10. Договір достроково припиняється у випадку анулювання, визнання недійсною Ліцензії Оператора, у випадку закінчення терміну дії Ліцензії на надання тих телекомунікаційних послуг, які Оператор надає Абоненту.

9. Інші положення

9.1. Цей Договір складено у двох примірниках українською мовою, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної Сторони.

9.2. Усі Додатки до цього Договору, додаткові угоди, складені в письмовій формі та підписані Сторонами, є невід’ємною частиною цього Договору.

9.3. Підписувати даний Договір мають право лише особи, яким на момент підписання виповнилось вісімнадцять років.

9.4. Абонент погоджується на надання (поширення) Оператором третім особам інформації про невиконані грошові зобов’язання Абонента, а також інформації про Абонента та Послуги, надані йому за Договором, у разі наявності невиконаних грошових зобов’язань Абонента перед Оператором.

9.5. З дня укладання Договору всі попередні усні та письмові домовленості/правочини Сторін, що стосуються предмету Договору, втрачають юридичну силу.

9.6. Сторони підтверджують, що вони ознайомлені з Законом України «Про телекомунікації» та з Правилами надання та отримання телекомунікаційних послуг, та зобов’язуються їх дотримуватися.

9.7. Всі питання, не врегульовані цим Договором, регулюються діючим законодавством України.

10. Реквізити сторін

ОПЕРАТОР

ФОП Шаронов Олександр Юрійович

64270, вул. Рівненська, 4,

смт. Савинці, Балаклійського р-ну,

Харківської обл.

ІПН 2691514230

п/р 26003052311558

в Харківському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк»,

МФО 351533;

IBAN UA853515330000026003052311558

Офіційний сайт: http://savinci.com.ua,

Контактні телефони: 097-910-94-71,

050-255-49-25

______________________________ О.Ю. Шаронов

АБОНЕНТ

П.І.Б._______________________________________

____________________________________________

Місце проживання (адреса підключення):

____________________________________________,

смт. Савинці, Балаклійського р-ну,

Харківської обл.

Контактний телефон:

____________________________________________

Ім`я комп`ютера: _USER-______________________,

МАС-адреса _________________________________.

____________________________________________

(особистий підпис)